E-Mail Adresiniz Şifre
ARAÇ FEDERASYON DERNEĞİ TÜZÜK
       
 

ARAÇ DERNEKLER FEDERASYONU (ADF)TÜZÜĞÜ

KURULUŞ
MADDE 1-
ADI VE KURUCU DERNEKLER:
Araç Dernekler Federasyonu
1-) Araç İlçesi Çerçiler Köyü Birlik Beraberlik Kültür Eğitim ve Dayanışma Derneği
2-) Kastamonu İli Araç İlçesi Bahçecik Köyü Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
3-) Kastamonu İli Araç İlçesi Sümenler Köyü Sosyal Yardımlaşma Derneği
4-) Kastamonu İli Araç İlçesi Boyalı Kavak Köyü Kalkındırma ve Dayanışma Derneği
5-) Kastamonu İli Araç İlçesi Geriş Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
6-) Kastamonu İli Araç İlçesi Susuz Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
7-) Kastamonu İli Araç İlçesi Bahçecik Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
MADDE 2-MERKEZİ: Federasyon merkezi İstanbul olup, merkez değişikliği yasa hükümlerince yapılır.
AMAÇ VE HİZMET KONULARI
MADDE 3-FEDERASYONUN AMACI:

1-)Federasyon 5253 sayılı Dernekler Kanunun hükümlerine göre kurulmuş olup, siyasi amacı olmayan sadece Ülkemiz genelinde faaliyet gösteren derneklerin sosyal, yardımlaşma ve dayanışmaya yönelik bir amaçla yöresel temelde kurulan, İl ve İlçe derneklerini kapsayan tüzel kişiliğe haiz sosyal bir teşekkül olup, amacı dışında başkaca bir faaliyet gösteremez.
2-) Ülkemiz genelinde kurulu olup, Kastamonu İli Araç İlçesi ve köyleri adına faaliyet gösteren dernekleri bir federasyon çatısı altında toplamak, ADF bünyesinde oluşacak bu büyük güç ile kamuoyu bilincinin oluşmasını sağlamak, Federasyon üye dernekler ile bölge halkının kültür ve geleneklerine, insani değerlere saygılı yaklaşmak ve dayanışmayı temin için plan, proje ve program yapmak.
3-) Ülkenin ve halkın menfaatini temel alarak yasa gereğince kendi yönlerinde ve bu yönde insanlarına hizmet sunmak amacı ile Ülke genelinde kurulu bulunan derneklerin yörelerine ve üyelerine geniş etkin sosyal, kültürel ve ekonomik hizmet sunmak, ayrı çalışan derneklerin arasında koordinasyonu sağlamak, ülkemizin var olan değerlerini tanımak ve sahiplendirmek, demokrasinin, insan haklarının korunmasını ve yaygınlaştırılmasını, Milli Kültüre katkıda bulunmak, daha sağlıklı ve güçlü demokratik sivil toplum kuruluşlarının oluşması için kurucu derneklerle iş ve amaç birliği yapmaktır.
4-) ADF Demokratik bir kuruluş olup, hiçbir siyasal parti, örgüt ve harekete bağlı değildir, kendi ilke ve amaçları doğrultusunda yapacağı çalışmalarda bağımsız hareket eder.
5-) Tek amaç etrafında toplanmış, tek ses, tek yürek olarak tüm üyelerin güveninin paylaşıldığı kurumsal güçlü bir ADF imajının oluşmasına çalışmak.
6-) Federasyon Üyesi derneklerin üye kamuoylarına eğitim, kültür, sanat, sosyal ve ekonomik konularda gelişmelerine üst kuruluş olarak öncülük eder, gereken etkinliklerde bulunmak için yönlendirir.
7-) Yarınlarımızın teminatı gençlerimizin ve çocuklarımızın topluma yararlı bireyler olarak yetişmeleri için çalışmalar yapar,
8-) Ülkemizde; Kastamonu İli ve İlçelerinin geleneksel bir kültürünün olduğunu, yapılan çalışmalarda köklü bir geçmişinin olduğu, bu geçmişi yeni nesillere aktaracak çalışmalar yapar ve kuşaklar arası devamlılığı sağlamak için kültürel alt yapılar oluşturur, araştırmalardan elde edilen objelerle bir müze açmayı amaç edinir,
9-) Federasyona üye derneklerin çalışma ve uygulamalarını kolaylaştıracak ve geliştirecek idari bir yapıyı oluşturur,
10-) Yurt içi ve yurt dışında kurulu bulunan veya kurulacak olan konfederasyon ve üst kuruluşlara katılır.
MADDE 4- FEDERASYONUN HİZMET KONULARI
Federasyon kuruluş amacına uygun olarak, aynı amaçtaki derneklere üye olmayı öneren, özendiren, teşvik eden, planlayan ve yol gösteren bir organizasyondur. Bu yönü ile :
1-)Kastamonu İli,İlçeleri ve köyleri hakkında,yerleşik kültürü baz alarak genel merkezde sanatsal, teknik ve bilimsel araştırma ve uygulama merkezi kurar ve yönetir.
2-)Kendi alanında düşüncede, sanatta, hizmette, kültürde sorunlarının tanınması ve bu alanda kamuoyu oluşması için çalışmalar yapar.
3-)Sunulacak hizmetlerle insani ve sanatsal değerleri yüceltir.
4-) Yukarda sözü edilen konularla ilgili federasyonun bütün üyelerini, Ülkemize ve Dünya’ya etkin ve eksiksiz olarak tanıtmak için bildiri, bülten, broşür çıkarır, dergi, kitap, basar film, kaset CD gibi tanıtım araçları yaptırır, kurulu yayın kuruluşlarından yararlanmak amacıyla bu alanda yapılan faaliyetlere destek olur.
5-)Federasyonu oluşturan derneklerin kendilerine ait çalışmaları, araştırma ve derlemelerini, federasyon olarak diğer derneklere ve kamuoyuna duyurulmasına öncülük eder.
6-)Çalışma alanı ile ilgili konularda toplantılar yapar, konferanslar, paneller, açık oturumlar ve kongreler düzenler, belli bir amaç doğrultusunda yapılacak platformlara katılır.
7-)Derneklerin sorunları hakkında yasal zeminlerde çalışmalar yapar, yapılacak yasal düzenlemelere önerilerde bulunmak üzere bilimsel çalışmalar yapar, derneklerin toplumsal yaşamda kalıcı ve etkin çalışmalarını her türlü platformlarda tanıtır.
8-)Ülkemizde sivil toplum kuruluşlarının önemini ve etkinliğini tanıtmak, sivil toplum kuruluşlarının yaygınlaşmasını ve çoğalmasını özendirmek amacıyla diğer üst kuruluşlarla iş birliği yapar.
9-)Federasyona bağlı derneklerin ihtiyacı olan her türlü hizmet ve yardım ünitelerinin kurulmasını teşvik eder ve bu konuda yardımcı olur.
10-)Derneklerin amaç dışı kullanılmasını önleyici önlemler alır, amaç dışı kullanan kişi ve kuruluşlarla yasal zeminlerde mücadele eder.
11-)Federasyonun ilgi alanına giren konularda bilimsel toplantılar düzenler, yurt içi ve yurt dışında düzenlenen toplantılara katılır, ilgi alanına giren konularda her çeşit bilimsel araştırmaların yapılmasına çalışır veya yapılanlara destek sağlar, bu konularla ilgili kitaplık, bilgi bankası ve kültür merkezleri oluşturur ve mümkün olduğu taktirde araştırma enstitüsü kurar, kurulmasına destek olur, bağlı bulunan derneklerin faaliyetlerini yansıtan yayın organlarını çıkartır veya var olan yayın organları ile iş birliği yapar.
12-)Federasyonu oluşturan dernek mensuplarının birbirlerini daha yakından tanımaları ve kaynaşmaları için ortak geziler ve geceler düzenler, federasyon merkezinde lokal açar, işletir işleticiye verir, Her tülü ayni ve nakdi bağış toplar ve bağışta bulunur.
13-) Yöre insanının üretmiş olduğu ürünlerin, tarihi ve turistlik yerlerin tanıtımı amacıyla yapılan çalışmalar ve belgesellerin sergilenmesi amacıyla kampanyaları düzenler, fuar açar, açılan fuarlarda yer alır,
14-)Kendi alanında eğitimden doğan maddi ve manevi engellerin kaldırılması için okul, dershane, kütüphane, meslek edindirme vb. kursları açar ve çalıştırır.
15-)Federasyon üyesi olan derneklerin üyelerine “Federasyonumuzun Üyesidir” ibareli belge vererek kamuoyunda güven duygusunu oluşturur,
16-) Federasyona bağlı derneklerin üyesi olup, Kendi alanında faaliyet gösteren esnaf, sanatkar veya çalışanın yaptığı işten dolayı kamuoyunda güven duygusu olduğu imajının yerleşmesi için güven artırıcı önlemleri ve bu alanda yenilikleri sürekli güncelleştirir,
17-) Kastamonu İli,İlçeleri ve Köylerinin doğal güzelliğinin korunması ve geliştirilmesi adına, Dünyada ve özellikle Ülkemizde yaşanan yoğun doğal ve insani tahribatlardan dolayı çevre sorunlarına karşı duyarlılık gösterir ve mücadele eder. Ayrıca Ülkemizde çevre bilincinin oluşması konusunda ilgili kuruluşlarla ortak çalışmalar yapar. Derneklerin kendi alanında yöre tarihini ve doğal zenginlikleri araştırmaları için maddi ve manevi destekte bulunur, var olanların korunması ve tanıtımının yapılması için federasyon imkanlarını kullanır, bunun için gerekli yasaların çıkartılması doğrultusunda yasa koyucularla iş birliği yapar ve taslak metinler sunar.
18-) Üye derneklerin karşılaştıkları hukuksal sorunlara gerekli görülmesi veya üye derneğin talebi doğrultusunda müdahil olarak katılır, bu konuda hukuk müşavirlikleri ile anlaşır, federasyon adına savunma yaptırır.
19-)Yukarda belirtilen çalışmaları yürütmek için komisyonlar kurar, gösteri, panel, sempozyum, konferans, sergi, kampanya, fuar, forum ve film gösterimi, turistik ve kültürel gezi, toplantı, tören, şenlik, balo, çay vb. etkinlikleri düzenleme veya katılma konularını bu komisyonlar aracılığı ile yürütür.
20-)Federasyonu oluşturan dernekler arasında disiplin ve iş birliği sağlar.
21-)Federasyon ihtiyacı olan gayrı menkulleri kiralar veya satın alır.
22-)Federasyon yukarda belirtilen amaçları gerçekleştirmesi için iktisadi işletme ve teşekküller kurar, işletir, işleticiye verir.
MADDE 5: FEDERASYON AMBLEMİ
Federasyonun amblemi; Birbirine karşı kahverengi ve yeşil renklerde çizilmiş yarım ay içinde ortadaki koyu yeşil ve büyük olmak üzere yenlerinde küçük ve açık yeşil renkli çam ağaçlarının federasyon yönetim kurulunca belirlenir.
MADDE 6- ÜYE VE ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
A- ÜYELİK:
Federasyonun kurucu üyeleri 6.maddede belirtilmiştir.
Kurucu üyeler dışında kalan derneklerin üye olabilmeleri için kendi genel kurullarında karar almaları ve gerekli yasal formaliteleri tamamlamaları gereklidir.
Gerekli işlemleri tamamlamadan yapılan müracaatlar Federasyon yönetimince dikkate alınmaz.
Genel kurul kararını alan dernek, yazılı olarak federasyon yönetimine başvurur, federasyon yönetimi 30 gün içinde müracaatı karara bağlamak zorundadır. Katılma kararı müracaat eden derneğin federasyon katılım payını ödemesi sonrasında kesinlik kazanır.
B- ÜYE DERNEKLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ :
1-) Federasyon tüzüğünde yazılı bulunan tüm hükümlere ve yetkili organların aldığı kararlara uymak zorundadırlar. Üye dernekler Federasyon Genel Kurulu ve Yönetim kurulu tarafından alınacak kararları uygulamakla yükümlüdürler.
2-)Üye Dernekler kendi Genel kurul toplantılarını, Federasyon genel kurul toplantılarından tüzüklerinde belirtilen zamanda yaparlar, genel kurul sonuçlarını en az 30 (otuz) gün önceden faaliyet raporu, bilânço, denetim kurulu raporlarını, katılım listesi, genel kurul sonuç bildirimi ve delege listesini federasyon başkanlığına yazı ile bildirirler. Dernekler Genel Kurullarını tüzüğünde belirtilen zamanda yaparlar ve yapılan genel kurulda seçilen delegeler bir sonraki genel kurullarına kadar delege kabul edilir.
3-) Tüzüğün tamamının hayata geçirilmesinde ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde her türlü giderlere üye dernekler katılmak zorundadır.
4-) Federasyonun amacına aykırı davranış ve tutumlarda bulunamazlar.
5-) Hazırlayacakları çalışma programlarını federasyon genel kurulunda onaylatırlar.
6-) Çalışmalarını içeren raporlarını hazırlayarak 6 (altı) ayda bir federasyon başkanlığına sunarlar.
7-) Bir defaya mahsus olmak üzere 100,00.- YTL (Yüz Yeni Türk Lirası) katılım payı verirler.
8-) Üye dernekler yıllık aidat olarak delege üye başına 60,00.- YTL (Altmış Yeni Türk Lirası) federasyona aidat olarak öderler. Bu rakam federasyon yönetim kurulu kararı ile değiştirilebilir.
C- ÜYELEĞİN SONA ERMESİ :
1-) Üye dernekler kendi genel kurullarından karar almak ve bu kararı federasyon yönetimine yazılı olarak bildirmek şartı ile istedikleri zaman federasyon üyeliğinden ayrılabilirler.
2-) Dernekler kanuna göre suç işleyen derneğin üyeliği sona erer. Üyeliğin sona ermesi veya ayrılması halinde federasyona olan borçlarını tamamen ve defaten ödemek zorundadır. Aksi taktirde giderleri ile birlikte icra yolu ile tahsil edilir.
3-) Ödemeyi taahhüt ettiği aidatı ödemeyen derneğin üyeliği, yapılan uyarı ile gerekli senede sona erer.
4-) Federasyon amaç ve ilkelerine aykırı davranışta bulunan üyeler disiplin kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Kanuna karşı üyenin Genel Kurul’a başvuru hakkı vardır.
D-) FEDERASYON ÜYELİĞİNDEN ÇIKARILMA
Üye dernekler aşağıdaki hallerde Federasyondan çıkarılabilirler.
1-)Federasyon Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu tarafından alınana kararlara uymamak veya bu kararların gerçekleşmesini engelleyici yönde faaliyet göstermek.
2-)Federasyon Tüzüğüne aykırı hareket etmek veya Dernekler yasasını ihlal edici uygulamalarda bulunmak. Bu durumlarda Federasyon Yönetim Kurulu konuyu gündemine alır ve üye sayısının 2/3 ünün onayıyla derneğin üyeliğini askıya alabilir. Federasyon yönetimi bu kararı gerekçeleri ile birlikte ilgili derneğe bildirir.
3-)Federasyon aidatlarını ödememek,
4-)Üye derneğin; Federasyon delegelerini tüzüğe uygun zaman içerisinde bildirmediği veya bildirdiği halde delegelerin genel kurula katılmaması halinde, Federasyon yönetimi Disiplin kuruluna bilgi verir, Disiplin kurulu 10 gün içerisinde ilgili derneğin ifadesine başvurur, derneğin alınan savunması doğrultusunda Disiplin Kurulu hazırlayacağı raporu Yönetim Kuruluna arz eder ve rapor doğrultusunda Yönetim Kurulu derneğin ihracına karar verebilir.
Yukarda 1,2,3 fıkralarında bildirilen konularla ilgili dernek bir ay içerisinde Federasyon yönetimine yazılı itirazını bildirmediği taktirde karar kabul edilmiş sayılır. Yazılı itirazın bildirilmesi halinde, konu ilk Federasyon Genel Kurulunda görüşülür ve karara bağlanır. Federasyon Genel Kurulunca kesinleşen ihraç kararına itiraz edilemez. İhraç edilen dernek, ihraç nedeninin düzeltilmesi halinde ve tekrar müracaat etmesi durumunda, ancak Federasyon Genel Kurulu kararıyla yeniden üyeliğe kabul edilebilir. Dernek, ihracı halinde Federasyondan herhangi bir şekilde maddi ve manevi hak talep edemez.
MADDE 7- FEDERASYON ORGANLARI :
A) Genel Kurul
B) Yönetim Kurulu
C) Denetleme kurulu
D) Disiplin kurulu
A- GENEL KURUL
Federasyon Kurucu üyeleri Genel Kurulun doğal üyesidir. Ancak yüz kızartıcı suç işleyenlerin doğal delegeliği sona erer. Federasyona; üye dernekler, üye sayısı 100’ e kadar (5) delege, (100)’den sonra her (50) üye için bir delege olmak üzere, kendi genel kurulunda seçilen delege ile temsil edilirler. Genel Kurul toplantısına katılacak olan delegeler, üye dernekler tarafından başta üye listesi olmak üzere, delege listesini genel kurul toplantı tarihinden 30 (otuz) gün önceden Federasyon Başkanlığına bildirirler. Her delegenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Delege oyunu bizzat kendisi kullanır. Bir başkasını temsilen vekalet vererek yada diğer yazışma şekilleriyle, oy kullanamaz, kullanır ise kullanılan oy geçersiz sayılır. Federasyonun ilk olağan genel kurul toplantısına katılacak delegeler üye derneklerin yönetim kurulunca belirlenir.
B- GENEL KURUL TOPLANTISI
Birinci olağan genel kurul toplantısından itibaren 3(üç) yılda bir KASIM ayında olağan, denetleme kurullarının gerekli gördüğü hallerde yada federasyon genel kuruluna katılmaya hak kazanmış delegelerinin 1/5’nin (beşte birinin) isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel Kurul, toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır. Denetleme Kurulunun yada delegelerin 1/5’nin (beşte birinin) yazılı isteği üzerine, yönetim kurulunca çağrılır. Denetleme kurulunun yada delegelerinin 1/5’nin (beşte birinin) yazılı isteği üzerine, Yönetim Kurulu, Genel Kurulu 1 (bir) ay içerisinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu yada toplantı isteğinde bulunan delegelerden birinin başvurusu üzerine Sulh Hukuk hakimliği federasyon delegeleri arasından üç kişilik bir heyeti genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. 4721 sayılı yasanın 76. Maddesine göre de federasyon herhangi bir konunun yaptırım amacıyla üyelerinin imzası ile toplantı yapabilir, ancak bu toplantı olağan genel kurul toplantısı yerine geçemez.
C- ÇAĞRI USULÜ
Yönetim kurulu Genel Kurula katılma hakkı bulunan delegeler listesini düzenler ve Genel Kurula katılacak delegelere toplantı gününden 20 (yirmi) gün önce çağrı mektubu yazılarak durum bildirilir, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi çağrı mektubuna eklenir.
D-TOPLANTISIZ VEYA ÇAĞRISIZ ALINAN KARARLAR
Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.
E-TOPLANTININ ERTELENMESİ
İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa toplantı en az bir hafta sonra olmak üzere aynı yer, saat ve adreste yeniden yapılır. Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile, toplantı gündemi (c) fıkrasında belirtilir. İkinci toplantının ertelenmesi durumunda erteleme tarihinden itibaren en geç 2 (iki) ay içersinde toplantının yapılması zorunludur. Genel kurul toplantısı bir defadan
fazla ertelenemez. Genel kurul toplantısı federasyon genel merkezinin bulunduğu ilden başka bir yerde yapılamaz. Genel kurul toplantısı toplantıya katılma hakkı bulunan delegelerin yarısından bir fazlasının katılması ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz; Ancak ikinci toplantıya katılan delege sayısı yönetim ve denetleme kurulları üyeleri toplamının iki katından aşağı olamaz.
MADDE 8- TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ:
1-) Genel kurul toplantıları, Genel kurula katılacak üyeler Yönetim Kurulunca hazırlanan listedeki adları hizasını imza ederek toplantı yerine girerler. Yapılan yoklama sonucu yeter sayı sağlanmış ise durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkanın görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.
2-)Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki katip seçilir. Toplantının yönetimi divan başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağı düzenler ve bu tutanaklar divan başkanı, divan başkanı yardımcısı ve katipler tarafından imza edilir. Toplantı sonunda toplantı ile ilgili bütün belgeler yönetim kuruluna teslim edilir. Genel kurulda kararlar ekseriyetle çoğunlukla alınır ve kararlar toplantıda hazır bulunmayan üyelerin bilgilendirilmeleri için Federasyon merkezine asılacak bir ilanla ve üye dernek başkanlıklarına da yazı ile duyurulur.
MADDE 9- TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR :
Genel kurul toplantısında esas itibarıyla yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan delegelerin 1/10 tarafından görüşülmesi istenilen konular gündeme alınması zorunludur. Genel kurul kararları salt çoğunlukla alınır, ancak tüzük değişikliği veya federasyonun feshi konularında karar yeter sayısı (2/3) dir.
MADDE 10- OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
Olağan üstü genel kurul, Olağan genel kurul toplantısına kadar beklenilmesinin mümkün olmayacak ya da bir an önce görüşülmesinde yarar sağlayacak önemli ve zorunlu konularda, aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca yönetim kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplantıya çağrılır.
1- Federasyon üye sayısının (1/5)’inin konu için yapacakları yazılı ve imzalı başvuru,
2- Yönetim kurulunun, gerek gördüğü konularda (2/3) oy çoğunluğu ile alacağı karar,
3- Denetleme kurulunun Federasyon hesap işlemleri ile bütçe konusunda alacağı oy birliği kararı,
4-Yönetim kurulunun, isteğe rağmen genel kurulu toplantıya çağırmaması halinde üyelerden birinin başvurusu üzerine, sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirmesi halinde,
5- Federasyonun feshi konusunu görüşmek üzere,
6- Federasyon tüzüğünde değişiklikler yapmak üzere,
7- Olağanüstü genel kurul toplantısı, olağan genel kurul toplantısındaki yöntem ve ilkelerine göre yapılır ve sadece toplantıya neden olan konunun üzerinde görüşülüp karar alınır.
MADDE 11- GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ :
Genel kurul federasyonun en yetkili organı olup başlıca görevleri şunlardır.
1-) Yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının raporlarını inceleyip karara bağlamak.
2-) Yönetim kurulunun hazırladığı bütçeyi olduğu gibi yada değiştirerek kabul etmek.
3-) Federasyon yönetim ve denetleme kurulunu aklamak.
4-) Federasyon yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının asıl ve yedek üyelerini seçmek.
5-) Uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapılmasında yarar görülen, aynı amaçlı kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılmasına karar vermek.
6-) Federasyon amaçlarının gerçekleşmesi için gerekli görülen taşınmaz malların satın alınması, kiralanması, işletilmesi, var olan taşınmaz malların satılması, personele verilecek ücret yolluk ve sosyal hakların belirlenmesi ve saptanması yönünde Yönetim Kuruluna yetki vermek.
7-) Federasyonun feshine karar vermek.
8-) Uluslar arası faaliyetler sırasında görev alacak delegelerin yada teknik heyetin tespiti için yönetim kuruluna yetki vermek.
9-) Yönetim kurulu görevleri içinde alınan kararlara karşı yapılacak itirazları inceleyip karara bağlamak.
10-) Federasyon tüzüğünü değiştirmek.
11-) Federasyona dönem içersinde üye olma amacıyla yazı ile başvuran dernekler hakkında üyeliği kabul etme yada red etme konusunda karar vermek.
12-) Mevzuata ve federasyon tüzüğünde genel kurulca belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.
13-) Aynı amaçlı federasyonlar ile konfederasyonlar kurmak veya kurulmuş bir konfederasyona üye olmaya karar vermek.
B-YÖNETİM KURULU :
MADDE 12- YÖNETİM KURULUNUN SEÇİLMESİ :
1-)Yönetim kurulu, federasyon başkanlığına ve yönetim kurulu asil üyeliklerine üye dernek yönetim kurulu başkanı, başkan vekili veya başkan yardımcıları aday olur. Federasyon yönetim kurulu 1(bir) genel başkan, 1(bir) başkan vekili,2(iki) genel başkan yardımcısı, 1(bir) genel sekreter, ve 1(bir) genel sayman, 5 (Beş) yönetim kurulu üyesi olmak üzere toplam 11(onbir) asil ve 7(yedi) yedek olarak, 3(ÜÇ) yıl süre ile gizli oy açık tasnif usulü ile tek dereceli oy çoğunluğu ile seçilir. Federasyon organlarına seçilen delegeler üye derneklerdeki seçildikleri görevleri devam eder, üye dernekteki görevi sona erse bile federasyondaki görevi devam eder, Yönetim kurulu Federasyonun yürütme organıdır.
2-)Asıl üyelerden herhangi bir nedenle boşalma olduğu taktirde en çok oy alan sıradaki yedek üye doğrudan çağrılarak bu eksiklik tamamlanır.
3-)Bu suretle oluşacak yönetim kurulu asil üyelerinin sayısı yarıdan aşağı düşerse genel kurul bir ay içersinde toplantıya çağrılır.
MADDE 13- YÖNETİM KURULUNUN GÖREV BÖLÜMÜ:
1-)Genel kurulca seçilen yönetim kurulu üyeleri seçimi takip eden 7 (yedi) gün içinde aralarında toplanır. İlk toplantıda görev bölümü yapılır. Görevleri karar defterine yazılır ve kararların altı imzalanır.
2-)Sonuçlar 30 (otuz) gün içinde mahallin en yüksek mülki amirine bir yazı ile bildirilir.
MADDE 14- YÖNETİM KURULUNUN HUKUKSAL NİTELİĞİ :
1-)Yönetim kurulu genel kuruldan sonra karar alma ve yürütme organı olup, genel kurula karşı sorumludur.
2-)Federasyonu yönetsel ve yargısal makamlara, gerçek ve tüzel kişilere karşı temsil eder,yada bu konuda kendi üyelerinden bir yada birkaçına yetki verebilir.
3-)Yönetim kurulu üyeleri bu görevlerinden dolayı ücret almaz. Yönetim kurulu kararları dışındaki çalışmalardan ve faaliyetlerden kendileri sorumludur.
MADDE 15- YÖNETİM KURULU TOPLANTISI :
1-)Yönetim kurulu ayrı bir çağrıya gerek duymadan olağan toplantısını yapar.
2-)Olağanüstü hallerde yada gecikmesinde sakınca görüldüğü taktirde başkan ve 2 (iki) yönetim kurulu üyesinin isteği üzerine yönetim olağanüstü olarak toplanır.
3-)Bu toplantılarda gündemde olan konular tartışılır ve karara bağlanır.
MADDE 16- TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI :
Yönetim kurulu salt çoğunlukla toplanır ve toplantıda bulunanların salt çoğunluğu ile karar alır.
MADDE 17- TOPLANTIYA KATILMAYAN ÜYE :
Gereksiz ve izinsiz üst üste 3(üç) defa yönetim kurulu toplantısına katılmayan yada bir yıllık çalışma dönemi içersinde yapılan toplantıların 1/3’ne (üçte birine) katılmayan üye istifa etmiş sayılır.
MADDE 18- YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ :
Federasyonun birinci derecede yürütme organı olan yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır.
1-)Federasyon çalışmalarını tüzük hükümlerine uygun olarak yürütür,
2-)Genel kurul kararlarının ve yasaların yüklediği görevleri yerine getirir,
3-)Federasyonun para ve mallarını amaca uygun biçimde kullanılmasını sağlar,
4-)Federasyonun çalışma raporlarını, bütçesini, bilançosunu ve gelir gider hesabını hazırlar,
5-)Yasayla öngörülen defterler ile gerekli görülen yardımcı defterleri tutar,
6-)Genel kurulda alınan yetkiye dayanılarak ve yasaya uygun olarak federasyon yararına taşınır, taşınmaz malları satın alır, satar, ayni haklar kurar ve kaldırır her türlü bağış kabul eder ve bağışta bulunur,
7-)Federasyona, ihtiyaç olması halinde gerekli görülen memur ve yardımcı hizmetlileri bulur, görevlendirir, ücretlerini belirler,
8-)Federasyon için gerekli görülen tesislerin analiz ve projelerini hazırlar, genel kurulun bilgisine sunar.,
9-)Federasyon veya Derneklere çalışmaları ile maddi ve manevi katkılarda bulunan ve büyük emeği geçenleri ödüllendirmek amacıyla şilt yada madalya verir.
10-)Kendine verilen yetkiler çerçevesinde Federasyon adına her çeşit sözleşmeleri yapar,
11-)Örgütlenme sekreterince hazırlanan eğitim programlarını onayarak uygulamaya koyar,
12-) Federasyonun gelirlerini ve menkul veya gayri menkullerini amaca uygun bir şekilde kullanır,
13-) Genel kurulu olağan veya olağanüstü toplantıya çağırır, genel kurulca verilen yetki çerçevesinde iç tüzükler, yönetmelikler veya genelgeler hazırlar,
14-) Gerekli yasal izinleri almak şartı ile uluslararası ve ulusal faaliyetler ile ilgili olarak federasyon adına gönderilecek temsilcileri belirler, bu temsilcilerin Yurt içi veya yurt dışına federasyon adına toplantılara katılmaları halinde her türlü masrafını karşılar,
15-) Federasyona gelir temin etmek amacıyla piyango, balo, konser, kermes, gezi ve benzeri toplantılar düzenler,
16-) Federasyon amaçları doğrultusunda toplantılar, konferanslar, açık oturumlar, kongreler düzenler, bu amaçla yurt içi veya yurt dışından gerekli görülen kişi ve kuruluşları davet eder, bunlara karşı federasyonu temsil eder, misafirlerin barınma ihtiyaçlarını karşılar.
17-)Tüzükte ön görülen diğer görevleri yerine getirir,
MADDE 19- GENEL BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ :
1-)Federasyon tüzel kişiliğini yurt içinde ve yurt dışında temsil eder,
2-) Yönetim kuruluna başkanlık eder.
3-)Yönetim kurulunun görüşünü alarak Federasyon adına basın toplantısı yapar, her türlü basın ve yayın organlarına beyanatta bulunur, yurt içi ve yurt dışı toplantılarda federasyon adına konuşma yapar. Başkan Yönetim kuruluna bilgi vermek şartı ile Yönetim Kurulu üyelerinden birini de görevlendirebilir.
4-)Genel sekreter ile birlikte bütün yazışmaları, genel saymanla birlikte tüm muhasebe ve muamelat evrakını imza eder.
5-)Denetleme Kurul raporunu ilk yönetim kurulu toplantısına getirip tartışmaya açar.
6-)Federasyondaki bütün büroların ve personelin amiri olup, federasyona bağlı kuruluşlar dahil her türlü çalışmaları denetim ve inceleme yetkisine sahiptir. Federasyonun tüm organlarında söz ve oy hakkı vardır.
7-) Yönetim kurulunun tespit edeceği miktarda avansı üzerinde bulundurmaya ve harcamaya yetkilidir.
8-) Federasyon tarafından çıkartılan basın ve yayın organlarına sahiplik eder.
9-) Yönetim kurulu toplantılarında,Genel başkan toplantıya katılmazsa başkan vekili toplantıya başkanlık eder, vekilinde bulunmadığı durumlarda genel başkan kendisine vekalet etmek üzere başkan yardımcılarından birine yazılı yada sözlü vekalet yetkisi verir, sözlü vekalet vermesi durumunda sonradan yazılı hale çevirir.
MADDE 20- GENEL BAŞKAN YARDIMCILARININ GÖREV VE YETKİLERİ :
1-)Teşkilatlandırma.
2-)Basın yayın ve tanıtma.
3-)Sosyal kültürel, eğitim ve hukuk işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcıları federasyon ile üye dernekler arasında konuları ile ilgili koordinasyon sağlarlar. Konularında üye dernekler hakkında rapor düzenlerler.
MADDE 21- GENEL SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ :
1-)Federasyonun bütün idari yazışmalarını ve faaliyetlerini düzenler.
2-)Federasyon içi hizmetlerle olan ilişkilere ait yazışmaları tek başına imzalamaya yetkilidir.
3-)Yönetim kurulu gündemini düzenler ve kurula getirir.
4-)Federasyon bünyesinde çalışan elemanların özlük işlerini düzenler ve yürütür.
MADDE 22- GENEL SAYMANIN GÖREV VE YETKİLERİ:
1-)Federasyonun muhasebe işlerini ilgili yasa, tüzük ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütür.
2-)Federasyon gelirlerinin sağlanmasını, harcamalarını bütçe esasına göre yapılmasını, muhasebe kayıtlarını gereği gibi sağlar ve muhasebe bürosunu yönetir.
3-)Vergi ve sigorta primlerinin zamanında ödenmesini sağlar.
4-)Federasyonun taşınır ve taşınmaz mal varlığı ile ilgili belgelerin ve demirbaş kayıtlarını usulüne uygunu olarak tutulmasını sağlar.
5-)Federasyon hesaplarını her an için iç ve dış denetime hazır bulundurur.
6-)Genel kurul kararı uyarınca harcamalar ve bütçede fasıllar arası aktarmalar konusunda yönetim kurulunda karar almak için teklifte bulunur.
7-)Genel kurula sunulacak bilanço ve tahmini bütçeyi hazırlar ve yönetim kurulunun bilgisine sunar.
8-)Tahsil tediye,mahsup vs. muhasebe işlerine ilişkin belgeleri ve yazışmaları başkanla birlikte imza eder. Başkanın yokluğunda tüzük hükümlerine göre yetkili olan yönetim kurulu üyeleri ile imza işlerini yürütür.
9-)Federasyon Yönetim Kurulu’nun belirlediği miktarda kasada nakit para bulundurur.
10-)Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda her türlü harcamayı yapar.
MADDE 23- DENETLEME KURULU VE TEŞKİLİ :
Denetleme kurulu Genel kurulca (3) üç yıl için gizli oyla 3 (üç) asıl 3 (üç) yedek üye olarak seçilir. Seçimleri izleyen 7 (yedi) gün içinde toplanarak aralarında 1 (bir) başkan 1 (bir) sekreter seçer.
MADDE 24- DENETLEME KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ :
1-)Federasyonun bütün işlemlerini hesap ve defterlerini denetler.
2-)İki yıllık yönetim ve mali denetim sonuçları ile bilanço gelir ve gider hesabına ait incelemelerini genel kurula bir raporla sunar.
3-)Federasyon gelir ve giderlerini usulüne uygun biçimde ve tarih sırasına göre vezne defterinin ilgili bölümlerine işlenip işlenmediğini ve bu harcama evraklarının yönetim kurulu kararlarına dayanıp dayanmadığını inceler.
4-)Yönetim kurulunun harcamalarla ilgili kararlarına uygun harcama yapılıp yapılmadığını denetler.
5-)Federasyona ait demirbaş kıymetlerin kiralama, kullanma, satış değerlerinin emsal değer ve ölçülere uyup uymadığını denetler.
6-)Federasyonun bankalarda, elde ve kasada bulunan para durumunu tespit eder.
7-)Gelen, giden evrak kayıt defterinin tutulup tutulmadığını kontrol eder.
8-)Yazılı başvurulara gereken süre içersinde yanıt verilip verilmediğini denetler.
9-)1 (bir) yıllık süreler içersinde yapılan denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna sunar.
10-)Aldığı kararları ve denetleme raporlarını sırası ile özel bir deftere işler, yazışmalar için dosya tutar.
11-)Gerektiğinde Yönetim Kurulu aracılığı ile Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.
MADDE 25- DENETLEME KURULUNA BİLGİ VE BELGE VERMEK :
1-)Yönetim kurulu, denetleme kurulunun sözlü yada yazılı olarak istediği açıklama ve yapması gereken açıklamalarla ilgili bilgi ve belgeleri sağlamakla yükümlüdür.
2-)Federasyonun bütün organ ve personeli, denetleme kuruluna bu konularda yardım etmek ve kolaylık göstermek zorundadır.
3-)Denetleme kurulu belgeleri federasyon merkezi dışına çıkarmadan kendine ayrılan yerde inceler.
DİSİPLİN KURULU
MADDE 26- DİSİPLİN KURULUNUN TEŞKİLİ :
Disiplin kurulu federasyonun yasama ve disiplin kuruludur. Federasyonun genel kurulda (3) üç yıl için genel kurul delegeleri arasından seçilir. 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Bir dernekten en fazla 1 ( bir) delege görev alır.
DİSİPLİN KURULU TARAFINDAN ÖNERİLEN CEZALARIN UYGULAMA ŞEKLİ
Disiplin kurulu yönetim kurulu tarafından kendisine verilen üye derneklerle ilgili konularda gerekli incelemeleri yapar, tüzük hükümlerine uyulup uyulmadığını inceler ve sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna sunar. Yönetim Kurulu Disiplin Kurulunun raporuna göre;
1-) Yazılı Uyarma
2-) Yazılı İkinci Uyarma
3-) 1 Aydan 6 aya kadar geçici olarak federasyon üyeliğinden çıkarma
4-) Federasyon üyeliğinden tamamen çıkarma.

DİSİPLİN CEZALARININ HÜKÜM VE NETİCELERİ
1-) Uyarma cezası yönetim kurulunun tasdiki ile tekemmül eder ve bu ceza için itiraz edilemez.
2-) İki defa yazılı uyarı verilmesine rağmen üye derneğin fiili düzeltmemesi durumunda geçici çıkarma cezası verilir. Bu cezaya karşı yönetim kuruluna bir ay içerisinde itiraz etmek mümkündür.
3-) Üyelikten tamamen çıkarma cezası Disiplin Kurulunun teklifi, Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun onayı ile kesinleşir.
4-) Disiplin kurulunun bu görevi üye dernekleri kapsar.
MADDE 27- KOMİSYONLAR :
Federasyon her biri en az 5 (beş) kişiden oluşmak üzere ihtiyaç gereği komisyonlar kurar. Komisyon kuruluşu yönetim kurulunun önerisiyle gerçekleşir.
MADDE 28- FEDERASYON ORGANLARI HAKKINDA ORTAK HÜKÜMLER :
Genel Kurulca yapılan seçimi takip eden 30 (otuz) gün içinde federasyon başkanı tarafından, Federasyonun tüm organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikamet adresleri ile diğer kimlik bilgileri o mahallin en yüksek mülkü amirine yazı ile bildirilir.
FEDERASYONUN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ VE TUTULACAK DEFTERLER
Madde 29-Defter tutma esasları;
Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, derneğin burut geliri, Maliye Bakanlığınca her yıl açıklanan Muhasebe Sistemi Uygulama tebliğinde belirtilen miktarı aşması durumunda, takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.
Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.
Kayıt Usulü
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur
FEDERASYONCA TUTULMASI ZORUNLU OLAN DEFTERLER :
a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir.
1-Karar Defteri : Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2-Üye Kayıt Defteri: Federasyona üye derneğin temsilcisi olarak girenlerin kimlik bilgileri, Federasyona giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenir.
3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve Giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yolu ile gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4-Demirbaş Defteri: Federasyona ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
5-İşletme Hesabı Defteri: Federasyon adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri (EK-10) : Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
b)Bilanço Esasında Tutulacak Defterler ve Uyulacak Esaslar Aşağıdaki Gibidir.
1-(a) Bendinin 1,2,3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defter tutan Federasyon da tutar.
2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
DEFTERLERİN TASDİKİ
Federasyonda, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
GELİR TABLOSU VE BİLANÇONUN DÜZENLENMESİ
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilânço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilânço ve gelir tablosu düzenlenir.
MADDE 30- FEDERASYONUN GELİRLERİ:
1-)Genel bütçeden yapılacak hazine yardımı.
2-)Federasyonun mal varlığından elde edilecek gelir.
3-)Federasyon tarafından ya da dernekler yararına başka kuruluşlar ya da gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenecek olan balo, konser, temsil, konferans gibi sosyal faaliyetler ile her türlü girişim gelirleri.
4-)Gerçek ve tüzel kişilerle uluslar arası resmi, özel kuruluşlar, yabancı v.b. kuruluşlar tarafından yapılacak ayni ve nakdi taşınır ve taşınmaz her türlü bağışlar ve bunların gelirleri.
5-)26.05.1981 tarih ve 2464 sayılı belediye gelir kanunun 103.maddesinin ilgili fıkraları uyarınca Belediyelerce yapılacak yardımlar.
6-)Özel İdare bütçelerinden alınacak olan yardımlar.
7-)Kurulacak olan iktisadi teşekküllerin sağlandığı gelirler.
8-)Federasyona bağlı derneklerin üye aidatları. (Federasyona üye dernekler kuruluş aşamasında bir defaya mahsus olmak üzere 100,00.- YTL ( Yüz Yeni Türk Lirası) kayıt ücreti ödeyeceklerdir. Üye Dernekler delege başına yıllık 60,00.- YTL (Altmış Yeni Türk Lirası) aidat öderler. Bu miktar Yönetim Kurulunca değiştirilir.
9-)Mesleki kuruluşlardan aldığı maddi yardım ve bağışlar.
MADDE 31- FEDERASYONUN GİDERLERİ:
1-)Personel ücretleri ve diğer personel giderleri.
2-)Yolluklar.
3-)Sosyal faaliyetler.
4-)Pirim ve ikramiyeler.
5-)Vergi ve sigorta primleri.
6-)Kira giderleri.
7-)Aydınlatma.
8-)Isıtma.
9-)Temizlik.
10-)Kırtasiye.
11-)Demirbaş.
12-)Noter ve Mahkeme harçları.
13-)P.T.T. Giderleri.
14-)Ağırlama ve ulaşım giderleri.
15-)İktisadi teşekküllerin giderleri.
16-)Üye derneklere ve mesleki kuruluşlara yapacağı maddi yardımlar.
17-)Uluslar arası üst kuruluşa ödenecek zorunlu aidatlar.
MADDE 32- FEDERASYON GELİR VE GİDERLERİNDE USÜL :
Federasyon gelirleri alındı belgesi ile alınır ve giderleri harcama belgesi ile yapılır. Dip koçanlar ve gider belgeleri kanunen zorunlu kılınan sürece saklanır. Federasyonun parası federasyon adına bir bankada açılacak olan hesapta saklanır. Federasyon kasasında Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen miktardan fazla para bulundurulamaz. Federasyona borç yükleyen tüm işlemler ile 500,00 YTL’nı ( beş yüz Yeni Türk Lirası) aşan harcamalarda genel başkan ve genel sekreter ile genel saymanın imzalarının bulunması zorunludur. 100,00 YTL’nı ( yüz Yeni Türk Lirası) aşmayan harcamalar Genel Başkan, Genel Sekreter veya Genel Saymanın tek başına imzası ile yapılabilir.
MADDE 33- FEDERASYONUN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ
Gelir ve gider belgeleri;
Federasyon gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.
Federasyon tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.
Alındı Belgeleri
Federasyon gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
Yetki Belgesi
Federasyon adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.
Federasyon adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.
Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
MADDE 34-GELİR VE GİDER BELGELERİNİN SAKLAMA SÜRESİ;
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.
BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Madde 35-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;
Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’ te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:
Genel kurul sonuç bildirimine;
1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği.
Eklenir.
Taşınmazların Bildirilmesi
Federasyonun edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.
Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi
Federasyon tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.
Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.
Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim
Federasyon görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.
Değişikliklerin Bildirilmesi
Federasyon yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Federasyon tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.
MADDE 36- FEDERASYONUN BORÇLANMA USULLERİ
Federasyon amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Federasyonun gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve Federasyonu ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
MADDE 37- FEDERASYONUN İÇ DENETİMİ
Derneğin iç denetimi, Derneğin iç denetimi genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından yapılacağı gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılır. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetleme kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Madde 38- ANA TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
Federasyon ana tüzüğü, genel kurula katılma hakkına sahip üyelerin (2/3) oy çoğunluğu ile değiştirilebilir. Değişiklik önerileri önceden genel kurul üyelerine gönderilmedikçe genel kurulda ana tüzük değişikliği görüşülemez. Çoğunluğun sağlanmaması halinde ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulu asil üyelerinin iki katından az olamaz, ikinci toplantıya katılan üyelerin (2/3) oy çokluğunun kararı ile Tüzük değişikliği yapılır.
MADDE 39- FEDERASYON TÜZEL KİŞİLİĞİNİN SONA ERMESİ :
Federasyon tüzel kişiliği aşağıdaki hallerden biri ile son bulur.
1-)Genel kurul kararı ile fesih.
2-)Mahkeme kararı ile fesih.
3-)Kendiliğinden dağılmış sayılma.
4-)Kapatılma.
FEDERASYONUN TASFİYE İŞLEMLERİ
Madde 40-) Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır.
40.1-) Tasfiyenin Federasyon tüzüğünde gösterilen esaslara göre yapılması:
Genel kurul kararı ile feshedilen veya kendiliğinden sona erdiği tespit edilen Federasyonun para, mal ve haklarının tasfiyesi, tüzüğünde gösterilen esaslara göre yapılır.
Derneğin para, mal ve haklarının devri, son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi için bütün işlemlerde Federasyon adında “Tasfiye Halinde Araç Dernekler Federasyonu” ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu Federasyonun hesaplarını inceler. İnceleme esnasında defter, kayıt, belgeleri ve mal varlığının tespiti yapılır. Varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan para ve mallar Genel Kurulda aksine bir karar alınmadıkça üye derneklere eşit şekilde genel kurulun almış olduğu karar doğrultusunda devredilir.
Federasyonun para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasına müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile Federasyon merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Federasyonun defter ve belgeleri tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Defter ve belgelerin saklama süresi beş yıldır.
40.2-)Tasfiyenin Mahkeme Kararı İle Yapılması:
Bu durumda Federasyonun bütün para, mal ve hakları, mahkeme kararı ile amacına en yakın ve kapatılma tarihinde en fazla üyeye sahip derneğe devredilir. Tasfiyenin tamamlanmasına müteakip, durum mülki idare amirliğine bildirilir.
40.3-) Kendiliğinden dağılma şartları:
a) Amacın gerçekleşmesinin olanaksız hale gelmesi veya sürenin sona ermesi,
b) İlk genel kurul toplantısının kanunda öngörülen sürede yapılmamış ve zorunlu organların oluşturulmaması,
c) Borç ödemede acze düşmüş olması,
d) Tüzük gereğince yönetim kurulunun oluşturulmasının olanaksız hale gelmesi,
e) Olağan genel kurul toplantısının iki defa üst üste yapılmaması,
Her ilgilinin sulh hâkimine müracaat ederek derneğin kendiliğinden sona erdiğinin tespitini isteyebilir.
MADDE 41- FESİH:
Federasyon genel kurulu her zaman federasyonun feshine karar verebilir, ancak fesih için yapılacak toplantıda federasyona kayıtlı asıl üyelerin 2/3’nin genel kurul toplantısına katılması şarttır. Birinci toplantıda nisap temin edilemezse, ikinci toplantıda nisaba bakılmaksızın fesih konusu görüşülebilir. Ancak ikinci toplantıya federasyon yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısının (2) iki katı kadar üyenin katılması şarttır. Fesih için yapılacak genel kurul toplantılarında, toplantılara iştirak eden üyelerin 2/3’sinin federasyonun feshi lehine oy vermeleri ile fesih işi karara bağlanır. Federasyon feshi yönetim kurulu tarafından (30) otuz gün içinde mahallin en büyük mülki amirine yazı ile bildirilir.
MADDE 42- HÜKÜM EKSİKLİĞİ:
Bir tüzükte açık hüküm bulunmayan durumlarda 5253 sayılı dernekler kanunu ile Türk medeni Kanun birinci kitabının cemiyetler kısmı uygulanır.
MADDE 43-TEMSİLCİLİK
Federasyon faaliyetlerinin yürütülebilmesi için derneğe bağlı olarak genel kurulun onayı ve yönetim kurulunun ataması ile oluşturulur, tüzel kişiliği ve bünyesinde organları bulunmaz. Temsilciliğin atama şekli, çalışma şart ve şekilleri, gelir ve gider usul ve şartları yönetim kurulunca çıkartılan yönetmelikte belirlenir.
MADDE 44- YÜRÜRLÜK:
İş bu federasyon tüzüğü değişikliği mülki amirlik tarafından uygunluğu onaylanarak federasyon başkanlığına yazılı olarak bildirildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

SON YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
S.N. ADI VE SOYADI GÖREVİ ADRESİ İMZASI
01 Mehmet ALVER Genel.
Başkan İnönü Mah. Ulusu Cad. No:37/13 İçerenköy/ KADIKÖY
02 Salim BEL Genel Başk. Vekili Merdivenköy Mah. Ferah Sk. No:18/5 KADIKÖY
03 Zeki ÇATIKKAYA Genel Başk. Yard Örnek Mah. 29. Sk. No:16 ÜSKÜDAR
04 Metin ÇIRPAN Genel Başk. Yard Karadolap ah. Soya Yokuşu No:11/3 EYÜP
05 Abdullah AKÇAOT Genel Sekreter İçerenköy Alanaldı Cad. Bülent Sk. No:19 KADIKÖY
06 İmdat KORÇUK Genel Sayman A.Dudullu Mah. Çamlıca Cad. Cengiz Sk. No:5/2 ÜMRANİYE
07 Adem KALAYCI Yön.Krl.Üyesi Esenkent Mah. Fatih Cad. P.T.T Blk. D.4 MALTEPE
08 Yaver TELLİ Yön.Krl.Üyesi A.Dudllu Mah. Abdullahazam Cad. Reyhan Sk. No:6/2 ÜMRANİYE
09 Veli ÇUVALCI Yön.Krl.Üyesi İçerenköy Öztürkler Sk. No:12 KADIKÖY
10 Turgut BÜYÜKÇOLAK Yön. Krl Üyesi Fetih Mah. Ünaydın Sk. Kahyaoğlu Sit. F Blk. D.20 ÜSKÜDAR
11 Yılmaz KARAGÜL Yön.Krl.Üyesi Zümrütevler Mah. Çağdaş Sit. A Blk. D.1 MALTEPE